Математика 2 - правила полагања

Математика 2

правила полагања у школској 2021/22. години

Испит се састоји из писменог и усменог дела испита који се организују у испитним роковима. Студент има право изласка на усмени испит током периода важења положеног писменог испита. Испит је положен ако је положен писмени и усмени део испита.

Студент је положио писмени испит ако на њему добије најмање 25 (од могућих 50) поена. Студент је положио усмени испит ако на њему добије најмање 25 (од могућих 50) поена, при чему мора имати најмање 8 (од могућих 25) поена на сваком од два дела градива. Да би полагао писмени или усмени испит у одређеном испитном року, студент мора да пријави испит преко Е-студент-а, а излазак на испит мора да потврди пријавом на сајту Катедре за математику (два дана пре самог испита). Испит се организује по распореду полагања који се објављује на сајту Катедре (један дан пре испита).

Писмени испит се може полагати и преко два писмена колоквијума који се организују током колоквијумских недеља у летњем семестру (неопходна је само пријава на сајту Катедре за математику). Студент је положио писмени испит преко колоквијума ако на сваком колоквијуму добије најмање 10 (од могућих 25) поена и у збиру најмање 25 (од могућих 50) поена. Писмени испит положен у јануарском или фебруарском испитном року 2022. године важи до почетка наредне школске године. Писмени испит положен у наредним роковима (почевши од  јунског) или преко колоквијума важи до почетка летњег семестра наредне школске године.

Усмени испит се полаже у форми писменог теста. Студент који има писмени испит положен преко колоквијума, у јулском или ранијим испитним роковима 2022. године, има право да у једном од рокова, јунском или јулском, полаже само први део усменог испита. Уколико студент положи први део усменог испита, други део усменог испита може да полаже у наредним роковима, током периода важења претходно положеног писменог испита. Студент је положио део усменог испита (први или други) ако добије најмање 10 (од могућих 25) поена, а цео усмени испит, ако је положио оба дела усменог испита и ако у збиру добије најмање 25 (од могућих 50) поена. Приликом пријаве усменог испита на сајту Катедре, студент мора изабрати да ли полаже цео усмени испит или један од делова усменог испита (ако на то има право).

Након усменог испита, наставник који прегледа писмени тест има право да позове студента на додатну, усмену проверу знања, не само из области које су биле на тесту. Ако студент из било ког разлога одбије усмену проверу знања или не да задовољавајући одговор, сматраће се да није положио усмени испит, без обзира на број поена на писменом тесту. Додатно одговарање не може бити организовано на захтев студента или трећих лица.

Студент који први пут слуша предмет може остварити до 5 поена за активност у настави, искључиво у оквиру групе за предавања у коју је распоређен. Ови поени се обрачунавају приликом закључивања оцене и не утичу на то да ли је студент положио писмени или усмени испит.

Евентуалне промене правила полагања биће објављене на сајту Катедре за математику.

 

Предметни наставници

 

© 2023 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду