Системи апроксимативног закључивања

Студије
Мастер академске студије (1. семестар)
Предавања
Оливера Михић
Вежбе
Небојша Николић, Марија Боричић, Нада Младеновић, Душан Џамић

Циљ предмета је стицање знања из метода аргументације тачног, приближног и погрешног закључивања.

Теоријска настава

 1. Поливалентне логике као алтернативa класичној двовалентној логици. 
 2. Матрична семантика коначновалентне логике. 
 3. Хилбертовска формулација логичког система.
 4. Сагласност и потпуност.
 5. Бесконачновалентне логике. 
 6. Интуиционистичка логика као конструктивистичка алтернатива заснивању математике. 
 7. Крипкеова семантика могућих светова. 
 8. Сагласност и потпуност.
 9. Проширења језика исказа модалним операторима.
 10. Нормалне модалне логике, материјална имликација и семантика могућих светова.
 11. Сагласност и потпуност.
 12. Тачно, приближно и погрешно у процесу закључивања.
 13. Статистички силогизам, поливалентне, вероватносне и расплинуте логике као основа за дефинисање апроксимативног закључивања.

Практична настава

 1. Теме на часовима вежби су усклађене са темама на предавањима и разрађују се кроз практичне примере.


Литература

 • B. F. Chellas, Modal Logic: An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
 • D. van Dalen, Logic and Structure, Springer, Berlin, 1980. (Fifth edition 2013)
 • D. Mundici, Advanced Lukasiewicz Calculus and MV-algebras, Springer, Heidelberg, 2011.
 • Z. Ognjanović, M. Rašković, Z. Marković, Probability logics, in Z. Ognjanović (editor),  Logic in Computer Science, Zbornik radova 12 (20), Mathematical Institute SANU, Belgrade, 2009, pp. 35-111.
 • G. Priest, An Introduction to Non-Classical Logic, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

© 2018 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду