Математика 1 - правила полагања испита

Математика 1 и Математика 3 - правила полагања у 2020/21

Испит се састоји из писменог и усменог дела испита, који се организују у испитним роковима. На сваком од њих максималан број поена је 50. Право изласка на усмени део испита имају студенти који положе писмени, тј. на њему добију најмање 25 поена. Положен писмени испит важи до краја текуће школске године.  

Писмени испит се може полагати и преко два писмена колоквијума који се организују током колоквијумских недеља у зимском семестру. Сматра се да је писмени испит преко колоквијума положен ако студент на сваком од њих скупи најмање 10 (од могућих 25 поена) и у збиру најмање 25 (од могућих 50 поена).

У школској 2020/21 усмени део испита се полаже преко теста. Усмени део испита је положен уколико студент скупи најмање 25 поена (при чему је обавезан минимум од 8 поена за сваки од два дела градива).

Студент који положи писмени део испита преко колоквијума или у јануарском испитном року, има право да први део усменог испита - у форми теста, полаже у јануарском испитном року. Уколико студент положи прву половину усменог испита, у преосталим испитним роковима исте школске године има право да полаже други део усменог испита (у форми теста). Сматра се да је усмени испит положен на овај начин ако студент на свакој од половина усменог испита скупи најмање 10 (од могућих 25 поена) и у збиру најмање 25 (од могућих 50 поена). Своје право парцијалног полагања усменог испита студент може остварити једино ако се пријави за ту опцију на сајту Катедре, и то за сваки испитни рок посебно.

Приликом полагања теста (за цео или пола испита), наставник који прегледа тест може (али не мора) позвати студента на додатну усмену проверу знања, и то искључиво током истог испитног рока. Сматраће се да студент који одбије усмено одговарање или не да задовољавајући одговор, није положио усмени испит, независно од разлога за то и од броја поена на тесту. Позив за усмено одговарање је у ексклузивној надлежности наставника који студенту прегледа тест, тј. усмено одговарање не може бити организовано на захтев студента или трећих лица.

Студент који први пут слуша предмет може остварити до 5 поена за активност у настави, искључиво у оквиру групе за предавања у коју је распоређен. Ови поени се обрачунавају при закључивању оцене и не могу се прикључити писменом или усменом делу испита.

Студент је положио испит ако је у текућој школској години положио писмени и усмени део испита.

Напомена: Детаљније информације о писменом и усменом делу испита студенти могу добити искључиво током наставе из одговарајућег предмета.

 

Предметни наставници

© 2021 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду