Математика 1 - правила полагања испита

Математика 1 и Математика 3 - правила полагања у 2018/19

Испит се састоји из писменог и усменог дела испита, који се организују у испитним роковима. На сваком од њих максималан број поена је 50. Право изласка на усмени део испита имају студенти који положе писмени, тј. на њему добију најмање 25 поена. Положен писмени испит важи до краја текуће школске године.  

Писмени испит се може полагати и преко два писмена колоквијума који се организују током колоквијумских недеља у зимском семестру. Сматра се да је писмени испит преко колоквијума положен ако студент на сваком од њих скупи најмање 10 (од могућих 25 поена) и у збиру најмање 25 (од могућих 50 поена).

При полагању усменог испита студент добија по једно питање из првог и другог дела градива и има 20 минута за припремање концепта. Да би положио усмени део испита, студент је дужан да покаже задовољавајуће знање из оба ова питања, као и из питања која му испитивач постави.

Студент који положи писмени део испита преко колоквијума или у јануарском испитном року, има право да први део усменог испита полаже у јануарском испитном року. Уколико студент положи прву половину усменог испита, у преосталим испитним роковима исте школске године има право да полаже други део усменог испита. Своје право парцијалног полагања усменог испита студент може остварити једино ако се пријави за ту опцију на сајту Катедре, и то за сваки испитни рок посебно.

Студент који први пут слуша предмет може остварити до 5 поена за активност у настави, искључиво у оквиру групе за предавања у коју је распоређен. Ови поени се обрачунавају при закључивању оцене и не могу се прикључити писменом или усменом делу испита.

Студент је положио испит ако је у текућој школској години положио писмени и усмени део испита.

 

Напомена: Детаљније информације о писменом и усменом делу испита студенти могу добити искључиво током наставе из одговарајућег предмета.

 

Предметни наставници

© 2019 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду