Математика 1 - правила полагања испита

Испит се састоји из писменог и усменог дела. У предиспитне обавезе спадају колоквијуми и активност на настави. Максималан број поена који се може освојити на појединим деловима испита дат је у Табели 1.

Табела 1

  максималан број поена
Писмени испит: 50
Усмени испит: 50
Укупно: 100

Писмени испит се полаже у испитним роковима, након одслушане наставе за студенте текуће генерације. Писмени испит се полаже у писменој форми: 4 задатка који се раде 135 минута. Студент је положио писмени испит ако је на њему освојио бар 25 поена. Положен писмени испит важи до краја текуће школске године.

  • Писмени испит се може положити и полагањем писмених колоквијума. Писмени колоквијуми се полажу у колоквијумским недељама током зимског семестра. Сваки од два колоквијума се полаже у писменој форми: 3 задатка који се раде 105 минута. Студент је положио писмени испит преко коликвијума ако је на сваком од колоквијума освојио бар 10 (од максималних 25) поена и ако је на првом и другом колоквијуму укупно освојио бар 25 поена.

 

Усмени испит се полаже у испитним роковима, након положеног писменог испита у текућој школској години. Усмени испит се полаже у усменој форми: два питања из скупа основних питања (израда концепта траје 20 минута) и евентуално два питања из скупа додатних питања. На основним питањима студент може освојити максимално 2x18=36 поена, a на додатним 2x7=14 поена. Студент има право на додатно питање (за већу оцену) ако је на основном питању из тог дела градива освојио најмање 15 поена. Студент је положио усмени испит ако је на основним питањима освојио бар 2x13=26 поена. Током усменог испита наставник-испитивач студенту може поставити и било које друго питање из садржаја предмета.

  • Ако је на 1. писменом колоквијуму освојио бар 13 поена, уместо 1. дела усменог испита студент може полагати усмени колоквијум. Усмени колоквијум се полаже пре 2. писменог колоквијума, у писменој форми. Студент је положио усмени колоквијум ако је на њему освојио бар 13 (од максималних 25) поена. Студент који је положио усмени колоквијум и писмени испит, 2. део усменог испита може полагати у било ком испитном року до краја текуће школске године.

  • Ако је студент положио писмени испит, у јануарском и фебруарском року може полагати 1. део усменог испита: једно питање из скупа основних питања (израда концепта траје 10 минута) и једно питање из скупа додатних питања. Студент је положио део усменог испита ако је на основном питању освојио бар 13 поена. Након положеног 1. дела усменог испита у јануарском или фебруарском року, 2. део усменог испита студент може полагати у било ком испитном року до краја текуће школске године.

 

Активност на настави се вреднује за студенте текуће генерације. Начин добијања поена на име активности предметни наставник саопштава на предавањима. Студенти који студирају на даљину, поене на име активности добијају на начин који је истакнут на систему студирања на даљину. Максималан број поена који студент може освојити за Активност на настави је 5.

Након положеног усменог испита студенту се може закључити оцена. Закључна оцена се добија сабирањем поена добијених на име активности на настави, писменом и усменом испиту, на основу Табеле 2.

Табела 2

Укупан број поена 51-60 61-70 71-80 81-90 91-105
Закључна оцена 6 7 8 9 10
  • Пре полагања писменог или усменог испита, студент је обавезан да пријави испит Студентској служби. Поред тога, студент је дужан да потврди излазак на усмени испит помоћу апликације која се пре усменог испита поставља на сајт Катедре за математику:math.fon.bg.ac.rs

  • При полагању писмених и усмених делова испита студент са собом мора имати индекс и личну карту (или пасош). Није дозвољена употреба литературе у било ком облику, као ни употреба мобилних телефона, калкулатора и сличних помагала. Против студента који буде прекршио ова правила биће поднета пријава дисциплинској комисији факултета.

Катедра за математику

© 2018 Катедра за математику| Факултет организационих наука | Универзитет у Београду